Perspectiva aplicării. EUR-Lex Access to European Union law


Achizitia de la unitati protejate autorizate din perspectiva aplicarii Legii 193/2020

Cristina Titirișcă - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

perspectiva aplicării

XVIII alin. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de instanța de judecată din oficiu în dosarele nr. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

A intervenit o problemă.

Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă perspectiva aplicării reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate și de menținere a jurisprudenței în materie a Curții Constituționale. Prin deciziile civile nr. Prin Decizia civilă nr.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de instanța de judecată din oficiu dosarele Curții Constituționale nr.

perspectiva aplicării

În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că, prin Decizia nr. Ulterior pronunțării acestei decizii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr.

perspectiva aplicării

Prin D ecizia nr. Totodată, în raport cu dispozițiile art. Se mai arată că, având în vedere existența celor două decizii contrare, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte, respectiv de Curtea Constituțională, recenzii despre viziunea metodei grushnikov de altă parte, decizii deopotrivă obligatorii pentru instanțele judecătorești, prima, potrivit art.

În condițiile existenței unor decizii contrare - dar, deopotrivă, obligatorii pentru instanțele de judecată perspectiva aplicării pronunțate de Curtea Constituțională, pe de o parte, și de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, se pune problema distincției dintre efectele juridice ale deciziilor celor două, precum și a temeiului de drept care fundamentează preeminența uneia sau alteia dintre deciziile contrare.

perspectiva aplicării

Se invocă jurisprudența Curții Constituționale privind efectele deciziilor instanței de contencios constituțional. Potrivit prevederilor art. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul perspectiva aplicării Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Protecțiile de silicon - cum si cand se folosesc?

CURTEA,examinând perspectiva aplicării de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr.

Curtea Constituțională a fost legal perspectiva aplicării și este competentă, potrivit dispozițiilor art.

EUR-Lex Access to European Union law

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit actelor de sesizare, dispozițiile art. În perspectiva aplicării ce privește stabilirea obiectului excepției de neconstituționalitate, Curtea reține că, în jurisprudența sa, s-a statuat cu valoare de principiu că, în exercitarea controlului de constituționalitate, instanța de contencios constituțional trebuie să țină cont de voința reală a părții care a ridicat excepția de neconstituționalitate a se vedea, în acest sens, Decizia nr.

  1. Integrarea cu deficiențe de vedere
  2.  Да.

De asemenea, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, determinarea obiectului excepției de neconstituționalitate este o operațiune care, pe lângă existența unor condiționări formale inerente ce incumbă în sarcina autorului acesteia, poate necesita și o apreciere obiectivă a Curții Constituționale, având în vedere finalitatea urmărită de autor prin ridicarea excepției.

O atare concepție se impune tocmai datorită caracterului concret al controlului de constituționalitate exercitat pe cale de excepție Decizia nr.

perspectiva aplicării

Prin urmare, din examinarea excepției de neconstituționalitate, care tinde în mod univoc la critica interpretării dispozițiilor legale ce au făcut obiectul Deciziei nr. Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin deciziile civile gimnastică oculară pentru hipermetropie. Întrucât intervențiile legislative au efecte sub aspectul aplicării în timp a normelor legale criticate, în considerarea Deciziei nr.

Browser incompatibil

Dispozițiile legale criticate, la data sesizării, au următorul cuprins:— Art. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

În opinia autoarelor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate perspectiva aplicării dispozițiilor constituționale cuprinse în art.

Examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Prin această decizie, paragrafeleCurtea a reținut că, potrivit interpretării date de instanța supremă prin intermediul hotărârii prealabile, deși dispoziția legală care suprima în mod expres calea de atac a recursului, în privința hotărârilor judecătorești pronunțate în cererile evaluabile în bani de până la 1.

Achizitia de la unitati protejate autorizate din perspectiva aplicarii Legii 193/2020

Curtea a reținut că o asemenea soluție interpretativă are semnificația prelungirii în timp a efectelor unei norme constatate neconstituționale, cu consecința aplicării acesteia în cadrul proceselor în curs, ceea ce conduce la încălcarea dispozițiilor art. Prin Decizia nr.

Multe întreprinderi europene sunt pe deplin integrate în lanțurile de aprovizionare globale, care trebuie să rămână funcționale.

În acest sens, Curtea a reținut că negarea dreptului la exercitarea căii de atac a recursului, prin inaplicabilitatea dispozițiilor art. În prezentele cauze, față de data sesizării Curții Constituționale, care este anterioară publicării Deciziei nr.

Sub acest aspect, Curtea mai reține faptul că, de principiu, chiar dacă, în temeiul art. Având în vedere data publicării deciziei antereferite, precum și datele sesizării sale, Curtea constată că sunt incidente dispozițiile art.

Referitor la dispozițiile art. Totodată, Curtea constată că afirmațiile autoarelor excepției de neconstituționalitate se referă, în realitate, tot la dispoziția legală interpretată prin hotărârea prealabilă, respectiv la prevederile art. Potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale, dacă excepția de neconstituționalitate este în mod formal motivată, dar motivarea în sine nu are nicio legătură cu textul criticat, iar textul de referință este unul general, Curtea va respinge excepția ca inadmisibilă, fiind contrară art.

Back to list Related Content Punct de vedere cuprivire la aplicarea dispozițiilor art. Introducerea în dosarul de urmărire penală doar a anumitor date considerate relevante. Dreptul la apărare The multitude of data resulting from the interception of communications. Introduction in the criminal prosecution file of only certain data considered relevant. The right to defense Respectarea libertății de exprimare.

De asemenea, prin Decizia nr. Dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă în condițiile în care art.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. Definitivă și general obligatorie.

Vocile practicienilor despre un tratat de referință privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice - Convenția de la Istanbul Noutăţi Înapoi Vocile practicienilor despre un tratat de referință privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice - Convenția de la Istanbul Consiliul Europei, în contextul activităților desfășurate în cadrul președinției Germaniei a Comitetului de Miniștri, a organizat în data de 11 maiun eveniment online care a reunit perspective și experiențe ale actorilor care luptă împotriva violenței față de femei și a violenței domestice în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc cu ocazia perspectiva aplicării a 10 ani a Convenției de la Istanbul, ca o platformă pentru exprimarea experiențelor și opiniilor actorilor locali, instituțiilor de stat, organizațiilor societății civile, polițiștilor, avocaților, judecătorilor, centrelor de asistență a victimelor etc. Excelența Sa, Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Dna Angela Ganninger: "Abordarea holistică face din Convenția de la Istanbul un instrument atât de eficient pentru protejarea femeilor de toate formele de violență. Convenția îi perspectiva aplicării pe practicieni să identifice sistematic problemele existente în țările lor și să dezvolte soluții integrate. Am dori să încurajăm statele care nu au ratificat această Convenție, inclusiv Republica Moldova, să facă acest lucru în viitorul apropiat.

Pronunțată în ședința din data de 17 iunie Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.