Toți indicatorii viziunii normale. Tabelul Sivtseva - cel mai bun asistent în diagnosticul viziunii umane


Sinteză I Sprijinul bugetar este o formă de ajutor din partea UE, prin care are loc transferul unor sume de bani către trezoreria națională a unei țări partenere, cu condiția ca aceasta din urmă să fi îndeplinit condițiile convenite pentru plată.

Cu o medie de 1,69 miliarde de euro a plăților anuale, UE este cel mai mare furnizor de sprijin bugetar.

Indicatori de viziune umană Mai jos poate fi vizualizat un extras din document aprox. Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini. Ai nevoie de doar 4.

Plățile de sprijin bugetar sunt efectuate fie sub formă de tranșe fixe, fie sub formă de tranșe variabile. Plata sumelor din cadrul tranșelor variabile depinde de performanța obținută de țările partenere, care se măsoară cu ajutorul unor indicatori de performanță predefiniți.

  • Miopie progresivă înaltă și
  • Desen animat de viziune
  • Diaree cu vedere încețoșată
  • Ce alte mese sunt folosite în oftalmologie?

II Curtea a examinat dacă datele referitoare la performanță care au fost utilizate de Comisie pentru debursarea tranșelor variabile de sprijin bugetar erau fiabile și relevante. Curtea concluzionează că relevanța unei treimi din indicatorii de performanță examinați era subminată de modul în care fuseseră concepuți și că aceștia nu permiteau o măsurare obiectivă a rezultatelor, relevanța lor fiind astfel compromisă.

Mai mult, evaluarea realizată de Comisie pentru a stabili dacă indicatorii corespunzători tranșelor variabile fuseseră atinși nu era întotdeauna fiabilă, ducând la o serie de plăți nejustificate în mod suficient.

iradierea vederii ochii noștri sunt miopie

III Deși indicatorii de performanță corespunzători tranșelor variabile erau aliniați la strategiile de dezvoltare sectorială ale țărilor partenere, majoritatea dintre aceștia erau axați mai degrabă pe acțiuni pe termen scurt decât pe rezultate pe termen mai lung, care includ și progresele realizate de-a lungul timpului în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Mai mult, peste o treime din indicatori fie erau definiți în termeni vagi, fie aveau valori de referință incorecte sau acestea lipseau cu desăvârșire. Această situație a dus la interpretări diferite ale gradului în care valorile-țintă erau considerate ca fiind atinse, ceea ce a făcut ca analiza cererilor de plată să devină mai complexă și mai puțin obiectivă.

IV Majoritatea tranșelor variabile examinate ofereau efectul stimulativ necesar pentru ca țările partenere să progreseze în programele lor de reformă prin fixarea unor valori-țintă suficient de ambițioase. Puținele excepții identificate de Curte priveau indicatori ale căror valori-țintă erau ușor de atins sau care fuseseră atinse prin intermediul activității desfășurate de alți donatori sau de către experți externi angajați de UE. Numărul indicatorilor utilizați pentru fiecare tranșă variabilă a fost prea ridicat în 6 dintre cele 24 de contracte, ceea ce a complicat toți indicatorii viziunii normale mai mult procesul de plată.

V Cererile de plată depuse pentru tranșele variabile conțin o analiză a gradului în care condițiile convenite și indicatorii de performanță au fost îndepliniți. Aceste cereri sunt întocmite de țările partenere și, astfel, fiabilitatea datelor referitoare la performanță subiacente depinde de capacitatea acestor 1 5 este hipermetropie de a le totul despre vederea ochilor. Curtea a constatat că doar în 5 dintre cele 24 de contracte selectate, Comisia a concluzionat în mod explicit cu privire la fiabilitatea datelor referitoare la performanță necesare pentru a calcula indicatorii corespunzători tranșei variabile.

Gryazovets internat de viziune - raduafrim.ro

Atunci când analizează cererile de plată, delegațiile UE au aplicat o diversitate de proceduri pentru a verifica fiabilitatea acestor date. Unele dintre aceste proceduri nu garantează faptul că plățile toți indicatorii viziunii normale tranșelor variabile se sprijină pe date fiabile și, astfel, procedurile nu sunt pe deplin justificate.

VI În urma reefectuării de către Curte a evaluărilor Comisiei cu privire la îndeplinirea indicatorilor și în urma recalculării de către Curte a plăților în cuantum total de de milioane de euro aferente tranșelor variabile, Curtea a constatat discrepanțe în sumă de 16,7 milioane de euro.

procent viziune minus cum să restabiliți viziunea cu 10

Din această sumă, pentru 13,3 milioane de euro fie nu existau justificări suficiente, fie dispozițiile contractuale nu erau îndeplinite. O sumă de 3,4 milioane de euro a fost plătită fără să se fi realizat niciun progres efectiv.

În plus, 26,3 milioane de euro corespunzând unui număr de trei tranșe variabile au fost plătiți către Republica Moldova fără o documentație suficientă cu privire la motivele care stau la baza plăților respective.

VII Curtea formulează șase recomandări în atenția Comisiei, și anume: să intensifice utilizarea indicatorilor de rezultat pentru tranșele variabile; să îmbunătățească modul în care indicatorii de performanță sunt formulați; să garanteze efectul stimulativ al tranșelor variabile; toți indicatorii viziunii normale simplifice procesul de debursare a tranșelor variabile; să îmbunătățească evaluările realizate cu privire la capacitatea țărilor de a furniza date referitoare la performanță care sunt cum să îmbunătățim capacitățile vizuale în legătură cu tranșele variabile; să îmbunătățească verificarea datelor referitoare la performanță care sunt utilizate pentru debursarea tranșelor variabile.

Introducere Conceptul de toți indicatorii viziunii normale bugetar 01 Sprijinul bugetar este o formă de ajutor din partea UE, prin care are loc transferul unor sume de bani către trezoreria națională a unei țări partenere, cu condiția ca aceasta din urmă să fi tratamentul miopiei cu remedii populare condițiile convenite pentru plată.

Finanțarea astfel primită este înscrisă în bugetul țării partenere și poate fi utilizată după cum consideră de cuviință țara respectivă. Comisia descrie sprijinul bugetar ca fiind un mijloc prin care se acordă un ajutor eficace și prin care se obțin rezultate durabile pentru a susține eforturile partenerilor UE în vederea realizării unor reforme și pentru a veni în sprijinul îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Sprijinul bugetar implică o reorientare a accentului pus în mod tradițional pe activități de exemplu, pe proiecte către un ajutor acordat în funcție de rezultate. ÎnUE a acordat sprijin bugetar pentru 90 hipermetropie exerciții speciale țări și teritorii, care au beneficiat în total de un cuantum de 1,8 miliarde de euro. Pentru ansamblul contractelor de sprijin în curs, suma totală angajată se ridică la 12,7 miliarde de euro.

Figura 1 prezintă o defalcare a acestor cifre pe regiuni, atât pentru bugetul general al UE, cât și pentru fondurile europene de dezvoltare. În conformitate cu Regulamentul financiar, o țară poate fi considerată eligibilă pentru sprijin bugetar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții 1 : gestionarea finanțelor publice ale țării partenere este suficient de transparentă, de fiabilă și de eficace; țara parteneră a pus în practică politici sectoriale sau naționale suficient de credibile și de relevante; țara parteneră a instituit politici macroeconomice orientate spre stabilitate; țara parteneră a asigurat un acces suficient și în timp util la informații bugetare cuprinzătoare și fiabile.

În ceea ce privește finanțarea, aceasta este direcționată în cea mai mare măsură către patru sectoare majore sprijinite prin contracte de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, și anume educația, agricultura și dezvoltarea rurală, sănătatea și energia. Tranșele variabile, un stimulent toți indicatorii viziunii normale pentru a impulsiona obținerea de rezultate 07 Înainte de a proceda la debursarea sprijinului, Comisia analizează dacă condițiile generale anexate la contractul de sprijin bugetar sunt îndeplinite.

Aceste condiții sunt, în majoritatea cazurilor, legate de criteriile de eligibilitate pentru sprijin bugetar a se vedea punctul Tranșele fixe sunt debursate în întregime atunci când toate condițiile sunt îndeplinite sau deloc dacă una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite.

Tranșele variabile sunt utilizate cu scopul de a crea stimulente pentru țările partenere în vederea ameliorării punerii în practică a politicilor și sunt debursate în funcție de performanțele obținute în raport cu indicatorii și țintele specificate în materie de performanță, dacă totalitatea condițiilor generale sunt îndeplinite. Ele pot fi plătite fie parțial, fie integral. Indicatorii de performanță utilizați pentru tranșele variabile pot fi selectați din sistemele de monitorizare deja utilizate de țara parteneră sau pe baza unui cadru comun de evaluare a performanței convenit cu țara parteneră și cu alți donatori.

În general, Comisia recomandă utilizarea de indicatori de rezultat, însă și alte tipuri de indicatori pot fi considerate adecvate, în funcție de contextul specific al țării partenere sau al sectorului vizat. Una dintre modalitățile utilizate de Comisie pentru a calcula sumele debursate în cadrul tranșelor variabile constă în însumarea cuantumurilor care corespund fiecăruia dintre indicatorii de performanță îndepliniți de țara în cauză.

Cu alte cuvinte, cu cât o țară parteneră reușește să îndeplinească mai mulți indicatori, cu atât proporția tranșei variabile debursate este mai mare. Figura 2 prezintă o defalcare pe țări a tranșelor variabile debursate în temeiul contractelor de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale în Figura 2 Contracte de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, tranșe variabile debursate în Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei Europene.

Plata toți indicatorii viziunii normale variabile 11 Procesul de debursare a tranșelor variabile începe cu cererea de plată formulată de țara parteneră. Această cerere include o analiză a măsurii în care indicatorii de performanță stabiliți pentru tranșa respectivă au fost îndepliniți.

Delegațiile UE analizează cererile și întocmesc o notă de evaluare. Pe baza acestei note și în urma aprobării de către comitetul director pentru sprijin bugetar, Comisia hotărăște suma tranșei variabile care ar trebui să fie debursată a se vedea figura 3. Aceste sisteme sunt așadar sursa de informații principală pentru plata tranșelor variabile.

Figura 3 Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului Comisiei Europene intitulat Budget Support guidelines Sfera și abordarea auditului 13 Consensul european privind dezvoltarea, care a fost adoptat înrecunoaște locul central pe grila de viziune îl ocupă sprijinul bugetar în stimularea eforturilor depuse de țările partenere în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Introducere

Având în vedere importanța tranșelor variabile în cadrul plăților de sprijin bugetar și faptul că datele referitoare la performanță care stau la baza plăților respective provin din țările destinatare ale sprijinului, incorectitudinea sau lipsa de fiabilitate a acestor date ar implica faptul că plățile de sprijin bugetar nu recompensează rezultatele efective astfel cum s-a intenționat.

Acest lucru ar submina în mod toți indicatorii viziunii normale însuși scopul sprijinului bugetar. Obiectivul acestui audit a constat, prin urmare, în a examina indicatorii de performanță utilizați pentru plata tranșelor variabile din punctul de vedere al cantității și al calității mai exact, relevanța și fiabilitatea lorprecum și analiza cererilor de plată realizată de Comisie.

A verificat Comisia în mod viziunea patologiei congenitale fiabilitatea datelor referitoare la performanță conținute în cererile de plată a tranșelor variabile? Pentru tranșele variabile care au făcut obiectul auditului în cadrul contractelor selectate, fuseseră luați în considerare în total de indicatori de performanță. Anexa III prezintă detaliat plățile efectuate în și sectoarele auditate.

De asemenea, Curtea a verificat modul în care erau concepute dispozițiile contractelor de sprijin, în special calitatea indicatorilor de performanță utilizați pentru tranșele variabile. În fine, Curtea a examinat verificările efectuate de Comisie cu privire la datele din cererile de plată aferente tranșelor variabile.

În cadrul acestei examinări, Curtea a procedat la o analiză documentară a dosarelor de plată întocmite de Comisie și la o reevaluare a gradului de îndeplinire a țintelor, precum și la un calcul al plăților corespunzătoare tranșelor variabile.

Навигация по записям

Ulterior, concluziile Curții au fost comparate cu cele ale Comisiei. În cursul acestor vizite efectuate în perioada februarie-martieauditorii Curții au desfășurat interviuri cu personalul Comisiei, cu reprezentanți ai autorităților naționale și cu alți donatori sau cu alte părți interesate.

miopia coreenilor diferență de vedere între bărbați și femei

În plus față de procedurile pe care Curtea le-a toți indicatorii viziunii normale pentru restul țărilor selectate, pentru aceste trei țări, auditorii au reefectuat verificările ce fuseseră desfășurate de Comisie în legătură cu cererile de plată a tranșelor variabile și cu plățile aferente, comparând rezultatele lor cu cele obținute în urma analizei realizate de Comisie. În plus, Curtea a procedat la o verificare încrucișată a datelor referitoare la performanță care fuseseră raportate de țările partenere cu date provenite din alte surse de probe de audit, cum ar fi experți externi și alți donatori, cu scopul de a evalua fiabilitatea datelor respective.

Observații Indicatorii corespunzători tranșelor variabile erau concepuți de așa natură încât pertinența lor era subminată 18 Curtea a examinat: i dacă indicatorii de performanță sunt relevanți pentru îndeplinirea obiectivelor contractelor de sprijin bugetar și dacă aceștia fuseseră stabiliți în coerență cu politicile țării în cauză; și ii dacă indicatorii de performanță constituie o bază solidă pentru monitorizarea unor rezultate pertinente.

Indicatorii sunt coerenți cu strategiile sectoriale la nivel de țară, însă cea mai mare parte a acestora sunt axați pe acțiuni viziune minus 5-75 termen scurt, și nu pe rezultate pe termen mai lung 19 În viziunea Comisiei, sprijinul bugetar este o formă de furnizare a ajutorului în funcție de rezultate.

În timp ce ajutorul furnizat pentru proiecte este vărsat ca rambursare a cheltuielilor eligibile suportate în cadrul proiectelor respective, tranșele variabile aferente sprijinului bugetar sunt debursate atunci când țările partenere îndeplinesc condițiile generale și obțin rezultatele pe care le conveniseră anterior împreună cu Comisia, acest lucru fiind măsurat cu ajutorul unor indicatori de performanță selectați. Prin urmare, pentru ca tranșele variabile să poată fi considerate utile, indicatorii de performanță respectivi trebuie să măsoare rezultate pertinente.

Indicatorii de resurse, indicatorii de proces și indicatorii de realizare sunt cei mai relevanți pentru gestiunea curentă a programelor de cheltuieli publice. Indicatorii de rezultat și indicatorii de impact măsoară efectele produse pe termen mai lung, cum ar fi progresele realizate în cadrul reformelor și al programelor în direcția îndeplinirii unor obiective prestabilite, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă.

Figura 4 prezintă câte un exemplu pentru fiecare tip de indicator utilizat în unul dintre programele de sprijin bugetar în Bolivia. Figura 4 Lanțul de rezultate și diferitele tipuri de indicatori de performanță Sursa: lanțul de rezultate elaborat de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE și utilizat pentru acțiunile externe ale UE. Cu toate acestea, potrivit Comisiei, de preferință, ar trebui să se utilizeze indicatori de rezultat, deoarece aceștia încurajează elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete, garantează o marjă de manevră politică pentru țările partenere în alegerea propriilor politici și strategii pentru atingerea lor și stimulează cererea de informații statistice de înaltă calitate.

Cu cât gradul de credibilitate care poate fi acordat toți indicatorii viziunii normale toți indicatorii viziunii normale partener de blițuri periferice produce date fiabile este mai mare, cu atât ar trebui să fie mai mare accentul pus pe indicatorii de rezultat. Curtea consideră că și indicatorii de impact sunt utili pentru măsurarea rezultatelor, în special a progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Figura 5 Tipul de indicator utilizat pentru tranșele variabile în cadrul programelor auditate Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Acest lucru denotă vedere hipermetropie indicatorii nu sunt selectați neapărat în corelație cu stadiul de dezvoltare al țărilor în cauză.

Indicatori ai viziunii umane normale, Indicatori de viziune umană

Majorările bugetare sau achizițiile de echipamente ar putea avea potențialul de a declanșa schimbări într-un anumit domeniu de interes, însă ele nu implică în mod automat că se vor obține progrese pertinente.

Totuși, astfel cum se indică în orientări, acești indicatori nu ar trebui să fie axați numai pe procese, ci ei ar trebui să măsoare și aspectele calitative, de exemplu, ce anume se preconizează că va acoperi o entitate care urmează să fie înființată etc.

cum văd oamenii cu 10 viziuni tratamentul viziunii cu agaric zburător

În caseta 2 sunt prezentate o serie de exemple de indicatori care nu specificau nicio cerință minimă în ceea ce privește calitatea conținutului sau a structurii informațiilor care trebuiau raportate. Din această cauză, este dificil să se garanteze că tranșele variabile recompensează procese de o calitate adecvată. O treime din indicatori nu permit o măsurare toți indicatorii viziunii normale a rezultatelor 26 Indicatorii utilizați pentru măsurarea progreselor obținute în punerea în aplicare a unei politici publice trebuie să fie preciși, să fie însoțiți de valori-țintă cuantificate și măsurabile și, acolo unde este cazul, să aibă o valoare de referință fiabilă.

recenzii de lero oftalmologice dacă vederea este afectată de plâns

În caz contrar, nu este posibilă măsurarea în mod obiectiv a progreselor realizate. Indicatorii, valorile de referință și valorile-țintă trebuie convenite în procesul de redactare a contractelor de sprijin bugetar și precizate în acordul de finanțare. Chiar dacă în orientări se recomandă să se evite modificarea indicatorilor, este posibil să fie nevoie ca valorile-țintă să fie modificate în cursul execuției contractelor pentru a reflecta noile circumstanțe intervenite sau pentru a corecta erori în definirea valorilor de referință sau în calculul indicatorilor.

Indicatorii vag formulați sunt problematici îndeosebi atunci când se analizează cererile de plată: există riscul unor aprecieri divergente cu privire la atingerea valorilor-țintă. Acest lucru poate duce, la rândul său, la obținerea mai multor rezultate diferite atunci când se calculează cuantumul tranșei variabile care urmează să fie plătită. Caseta 3 conține exemple de indicatori vagi, indicând implicațiile pe care le au aceștia pentru debursările tranșelor variabile.

Drept urmare, expertul extern însărcinat cu analiza îndeplinirii valorii-țintă în numele Comisiei a trebuit să își alcătuiască propria metodologie pentru a evalua aceste criterii, ceea ce înseamnă că ele nu fuseseră specificate în avans în acordul de finanțare și, astfel, nu fuseseră convenite cu țara parteneră.

Indicatorul 2.

Cum se verifică acuitatea vizuală a tabelului Sivtsev?

Acest indicator nu precizează numărul și caracterul acestor întâlniri. În cazul ilustrat în caseta 4Comisia a deschis calea pentru întreaga comunitate de donatori în sectorul educației.

Acesta era un indicator de rezultat care măsura calitatea educației oferite elevilor sirieni. Valoarea indicatorului a fost obținută prin intermediul unui sondaj efectuat în mai multe școli formând un eșantion. În fiecare școală, calitatea educației era măsurată prin evaluarea a zece factori diferiți de exemplu, observare în timpul orelor, implicarea părinților și a elevilor, reprezentarea egală a fetelor, a băieților, a refugiaților și a elevilor iordanieni pe o scară de la unu la patru.

Acest indicator a fost primul care a măsurat calitatea educației în Iordania, fiind utilizat ulterior și de către alți donatori și introdus în cadrul comun de rezultate în Iordania. Cu toate acestea, Curtea a observat unele neajunsuri în ceea ce privește verificarea îndeplinirii indicatorilor a se vedea caseta Progresele pot fi măsurate numai dacă valorile-țintă stabilite pot fi comparate cu situația existentă anterior intervenției: cu alte cuvinte, numai dacă ele pot fi comparate cu o valoare de referință.

sunt ochelari capabili să îmbunătățească vederea video oftalmologie bibliotecă

Curtea a identificat probleme în cazul a 35 dintre cei 85 de indicatori analizați care necesitau valori de referință altfel spus, indicatorii care analizau progresele 5. Aceste probleme priveau: i lipsa valorilor de referință necesare 15 și ii valori de referință incorecte sau care nu mai prezentau relevanță din cauza că erau prea vechi Acești indicatori figurau în patru contracte contractele 6, 7, 8 și 17 dintre cele 24 de contracte de sprijin bugetar selectate.

Principalul motiv care explica lipsa valorilor de referință era acela că țările partenere nu monitorizaseră situația înaintea demarării contractului de sprijin bugetar. Curtea a identificat totuși exemple în care, într-o situație similară, Comisia utilizase prima tranșă variabilă din contractul de sprijin bugetar pentru a solicita țării partenere să calculeze valoarea de referință. În alte cazuri, Comisia întreprinsese acțiunile necesare sondaje pentru a calcula valorile de referință lipsă.

  • Principii de dezvoltare pentru deficiențe de vedere
  • Infuzie de ace pentru vedere
  • Mâncând vederea ciupercilor
  • Raportul special 25/ Calitatea datelor privind sprijinul bugetar
  • Indicatori de acuitate vizuală normală Acuitatea vizuală și viziunea 1: ce este - Preparate injectabile September Indicatori de acuitate vizuală compatibili cu vederea binoculară Cum apar deficiențele de vedere?
  • Acuitatea vizuală și viziunea 1: ce este Indicatori de acuitate vizuală

Curtea consideră că acestea sunt exemple de bune practici. În caseta 5 se oferă un exemplu de activități pe care Comisia a fost nevoită să le desfășoare pentru calcularea în mod exact a progreselor obținute pentru indicatorul corespunzător din tranșele ulterioare.

Caseta 5 Stabilirea unor valori de referință Un exemplu de bună practică în stabilirea unor valori de referință prin completarea datelor lipsă cu alte surse de informații este indicatorul 3 din contractul de sprijin pentru reforma sectorului energetic din Rwanda contractul 19care vizează creșterea performanței acestui sector. Acest indicator este măsurat prin intermediul unui sondaj anual pe toată durata execuției contractului. Cu toate acestea, la data redactării acordului de finanțare, sondajul respectiv nu era disponibil și, prin urmare, nu exista nicio o valoare de referință.

Pentru a stabili o valoare de referință, delegația UE a procedat la o analiză exhaustivă și la o verificare încrucișată a surselor alternative de date, precum strategia din privind energia obținută din biomasă, evaluarea din a alianței globale pentru gătitul ecologic și raportul de cartografiere integrată a cererii și ofertei de combustibil lemnos. Pe această bază, delegația UE a fost în măsură să definească o valoare de referință relevantă.

În 11 dintre aceste cazuri, noile date relevante pentru un calcul corect al valorii de referință au fost disponibile după semnarea contractului de sprijin bugetar. Deși modificarea acordului de finanțare este posibilă astfel încât să reflecte valoarea de referință corectă, Comisia nu a făcut acest lucru în cazurile respective. Utilizarea unor valori de referință incorecte sau prea vechi pentru a mai fi relevante a dus la stabilirea unor indicatori cu valori-țintă inferioare valorilor de referință efective.

Caseta 6 prezintă câteva exemple în acest sens. Caseta 6 Exemple de indicatori fără valori de referință sau cu valori de referință incorecte Absența valorilor toți indicatorii viziunii normale referință Pentru contractul privind ocuparea forței de muncă și educația și formarea profesională din Georgia contractul 7niciunul toți indicatorii viziunii normale cei cinci indicatori de măsurare a progreselor nu avea stabilită o valoare de referință la momentul semnării acordului de finanțare în Drept urmare, valoarea de referință pentru creșterea cerută era zero, ceea ce înseamnă că orice progres raportat putea fi considerat ca fiind suficient pentru ca valoarea-țintă să fie atinsă.

Swing Trading Indicator **US30**

De exemplu, contractul includea valori-țintă pentru creșterea numărului relativ de cadre didactice care beneficiază de formare inițială și de formare continuă. Or, nu existau date disponibile cu privire la numărul de cadre didactice care beneficiau deja de tipul de formare măsurat. Dat fiind că nu erau disponibile valori de referință, Comisia a luat în considerare evoluțiile mai largi din sectorul educației în locul valorilor indicatorilor în cauză. Lipsa dezagregării valorilor de referință În unele cazuri, valorile de referință au fost furnizate, însă ele nu erau dezagregate la un nivel suficient pentru a permite măsurarea progreselor.

Valoarea-țintă pentru indicatorul 1 al unui contract cu Bolivia contractul 9 impunea unor instituții specifice să asigure formarea unui anumit număr de angajați în Valoarea de referință includea informații cu privire la numărul de cursuri de formare oferite înînsă nu furniza informații cu privire la numărul de angajați care fuseseră formați de fiecare instituție, ceea ce înseamnă că valoarea de referință nu era dezagregată la un nivel suficient.

Verificare vizuală în oftalmologia modernă

În această situație, lipsa unor valori de referință dezagregate în mod corespunzător a dus la stabilirea unor valori-țintă modeste. Valori de referință incorecte Pentru programul de sprijin al toți indicatorii viziunii normale în sectorul educației în Pakistan contractul 24valoarea de referință pentru indicatorul 5 consta în numărul de studenți care au beneficiat de programul de burse existent. Valoarea-țintă era însă definită ca procent din studenții de sex feminin care beneficiază de burse de studiu în timp util.

Prin urmare, valoarea de referință nu era corelată în mod direct cu valoarea-țintă stabilită. În general, indicatorii produc efectul de stimulare urmărit, însă numărul lor este prea mare 33 Unul dintre obiectivele primordiale ale sprijinului bugetar este acela de a stimula țările partenere să continue pe calea reformelor convenite.

Astfel, indicatorii utilizați pentru tranșele variabile ar trebui să solicite din partea țărilor partenere un efort relevant în acest sens. Valorile-țintă aferente ar trebui și ele să asigure un echilibru adecvat între ambiție și caracterul ușor realizabil 6. Cu toate acestea, valorile-țintă utilizate pentru 11 dintre indicatorii selectați erau foarte ușor de atins. Acest număr include patru indicatori ale căror valori-țintă au fost stabilite la un nivel foarte scăzut din cauza faptului că s-au utilizat valori de referință incorecte a se vedea punctele 31 -