Flotările sunt dăunătoare vederii. Parliamentary debates


Un set de 8 exerciții eficiente pentru prevenirea osteocondrozei cervicale

Articolul 3 Obligația de deținere a unui certificat 1 Ambarcațiunile care navighează pe căi navigabile interioare comunitare menționate la articolul 1 au obligația de a deține: a atunci când navighează pe o cale navigabilă din zona R: — fie un certificat eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, — fie un certificat comunitar de navigație interioară eliberat sau reînnoit după 30 decembrie și care atestă, fără a aduce atingere dispozițiilor tranzitorii din anexa II capitolul 24, deplina conformitate a ambarcațiunii cu cerințele tehnice prevăzute în anexa II, pentru care echivalența cu cerințele tehnice prevăzute pentru aplicarea convenției menționate anterior a fost stabilită pe baza normelor și procedurilor aplicabile; b atunci când navighează pe alte căi navigabile, un certificat comunitar de navigație interioară, inclusiv, după caz, specificațiile menționate la articolul 5.

Articolul 4 Certificate comunitare suplimentare de navigație interioară 1 Toate navele care dețin un certificat valabil, eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, pot naviga pe căile navigabile ale Comunității numai în temeiul respectivului certificat, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul 5 din prezenta directivă.

flotările sunt dăunătoare vederii

Articolul 5 Cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone 1 Fiecare stat membru poate adopta, după consultarea Comisiei și, după caz, în conformitate cu cerințele Convenției revizuite privind navigația pe Rin, cerințe tehnice suplimentare față de cele prevăzute în anexa II pentru navele care navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 de pe teritoriul acestuia. Modificările aduse cerințelor tehnice au nevoie de acordul prealabil al Comisiei.

Cerințele suplimentare în cauză sunt comunicate cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare Comisiei, care informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Flotările sunt dăunătoare vederii

Dovada îndeplinirii este recunoscută pe căile navigabile comunitare ale zonei aferente. În astfel de situații, statul membru poate solicita ca navele respective care navighează pe căile sale navigabile interioare care nu au legătură cu alte căi navigabile ale altui stat membru să îndeplinească integral cerințele tehnice prevăzute în anexa II de la 30 decembrie Comisia informează statele membre cu privire la acestea.

  1. Testarea acuității vizuale
  2. Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin au fost revizuite periodic între timp și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice.
  3. Ce este viziunea plus 3 5
  4. Anxietatea poate provoca licăriri ale ochilor? Flotările sunt dăunătoare vederii

Respectarea cerințelor reduse se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară menționat la articolul 3. Reducerea respectivă se limitează la situațiile indicate în anexa IV. În cazul în care caracteristicile tehnice ale unei ambarcațiuni corespund cerințelor tehnice reduse, acest lucru se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul comunitar suplimentar de navigație interioară.

Reducerile cerințelor tehnice prevăzute în anexa II se notifică Comisiei cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare; Comisiainformează celelalte state membre.

Articolul 6 Mărfuri periculoase Orice navă care deține flotările sunt dăunătoare vederii certificat eliberat în temeiul Regulamentului privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin ADNR poate transporta mărfuri periculoase pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în certificatul respectiv. Orice stat membru poate solicita ca navele care nu dețin certificatul respectiv să fie autorizate să transporte mărfuri periculoase pe teritoriul său numai în cazul în care nava îndeplinește cerințele suplimentare celor stabilite în prezenta directivă.

Daca ochii sunt fereastra sufletului, atunci calitatea vederii este...

Aceste cerințe sunt comunicate Comisiei, care informează celorlalte state membre. Articolul 7 1 Statele membre pot autoriza derogări de la dispozițiile prezentei directive, integral sau parțial, pentru: a navele, remorcherele, împingătoarele flotările sunt dăunătoare vederii echipamente plutitoare care se deplasează pe căi navigabile care nu sunt legate fenomen de viziune căi navigabile diabet zaharat de alte căi navigabile ale altor state membre; b navele a căror capacitate brută de transport nu depășește de tone sau navele care nu sunt destinate transportului de mărfuri și care au un deplasament de mai puțin de m3, care au fost date în exploatare înainte de 1 ianuarie și care navighează exclusiv pe căi navigabile naționale.

Derogările respective, precum și voiajele sau zona pentru care se aplică acestea, se menționează în certificatul navei. Articolul 8 Eliberarea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Certificatul comunitar de navigație interioară se eliberează pentru navele date în exploatare începând cu 30 decembrieîn urma unei inspecții tehnice efectuate înainte de punerea în exploatare a navei respective, cu scopul de a verifica dacă aceasta îndeplinește cerințele tehnice prevăzute în anexa II.

În statele membre în care perioada de valabilitate a certificatului național în vigoare este mai scurtă de 5 ani, certificatul respectiv poate fi eliberat pe o perioadă de până la 5 ani după 30 decembrie Cazurile de nerespectare a cerințelor tehnice prevăzute în anexa II se menționează în certificatul comunitar de navigație interioară.

flotările sunt dăunătoare vederii

În cazul în care autoritățile competente consideră că aceste flotările sunt dăunătoare vederii nu reprezintă un pericol evident, navele menționate la primul paragraf pot continua să navigheze până în momentul în care componentele sau secțiunile navei care nu îndeplinesc cerințele sunt înlocuite sau modificate, după care componentele sau secțiunile respective trebuie să respecte cerințele prevăzute în anexa II.

Derogările permise în anexa II nu sunt considerate drept deficiențe care reprezintă un pericol evident. Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese având tehnologie și proiectare echivalente în timpul reparațiilor și întreținerii de rutină nu este considerată înlocuire în sensul prezentului articol.

Articolul 9 Autorități competente 1 Certificatele comunitare de navigație interioară pot fi eliberate de autoritățile competente ale oricărui stat membru. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta. Articolul 10 Efectuarea inspecțiilor tehnice 1 Inspecția tehnică menționată la articolul 8 se efectuează de către autoritățile competente, care pot să nu supună nava, în totalitate sau parțial, inspecției tehnice, în măsura în care, dintr-un atestat valabil eliberat de către o societate de clasificare recunoscută în conformitate cu articolul 1.

Societățile de clasificare sunt recunoscute numai în cazul în care respectă criteriile precizate în anexa VII partea I. Articolul 11 Valabilitatea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Perioada de valabilitate a certificatelor comunitare de navigație interioară se stabilește pentru fiecare caz în parte de către autoritatea competentă autorizată să elibereze certificatele respective în conformitate cu anexa II.

Certificatele comunitare flotările sunt dăunătoare vederii se întocmesc după modelul indicat în anexa V partea III. Articolul 12 Înlocuirea certificatelor comunitare de navigație interioară Fiecare stat membru stabilește condițiile în care poate fi înlocuit un certificat comunitar de navigație interioară valabil care a fost pierdut sau deteriorat.

Articolul 13 Reînnoirea certificatelor comunitare de navigație interioară 1 Certificatul comunitar de navigație interioară se reînnoiește la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 8.

Articolul 14 Prelungirea valabilității certificatelor comunitare de navigație interioară În mod excepțional, valabilitatea certificatului comunitar de navigație interioară poate fi prelungită fără efectuarea unei inspecții tehnice în conformitate cu anexa II de către autoritatea care l-a eliberat sau l-a reînnoit.

Defecte ale coloanei vertebrale

Această prelungire trebuie să fie menționată în certificatul comunitar. Articolul 15 Eliberarea de noi certificate comunitare de navigație interioară În cazul unor modificări sau reparații semnificative care afectează siguranța structurală a navei, navigația, manevrabilitatea sau caracteristicile speciale ale acesteia în conformitate cu anexa II, nava trebuie să fie inspectată tehnic încă o dată, înainte de a pleca în altă cursă, în conformitate cu dispozițiile articolului 8.

În urma acestei inspecții, se eliberează un nou flotările sunt dăunătoare vederii comunitar de navigație interioară în care se menționează caracteristicile tehnice ale navei sau se modifică în mod corespunzător certificatul existent. În cazul în care certificatul respectiv este eliberat în alt stat membru decât cel care a eliberat sau a reînnoit certificatul inițial, autoritatea competentă care a eliberat sau reînnoit certificatul în cauză este informată în termen de o lună cu privire la acest lucru.

Articolul 16 Refuzul de a elibera sau de a reînnoi, precum și retragerea certificatelor comunitare de navigație interioară Orice decizie privind refuzul de a elibera sau de a reînnoi un certificat comunitar de navigație interioară trebuie motivată.

Persoana în cauză este informată cu privire la acest lucru și cu indicarea căilor de atac și a termenelor aferente în statul membru în cauză.

Orice certificat comunitar de navigație interioară valabil poate fi retras de către autoritatea competentă care l-a eliberat sau l-a reînnoit, în cazul în care nava nu mai îndeplinește cerințele tehnice specificate în certificat. Articolul flotările sunt dăunătoare vederii Inspecții suplimentare În conformitate cu anexa VIII, autoritățile competente ale unui stat membru pot să verifice în orice moment dacă o navă deține un certificat valabil în sensul prezentei directive și dacă îndeplinește cerințele prevăzute în certificat sau dacă nava prezintă un pericol evident pentru persoanele aflate la bord, pentru mediu sau pentru navigație.

Autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu anexa VIII.

microtrauma

Articolul 18 Recunoașterea certificatelor de navigabilitate ale ambarcațiunilor din țări terțe Până la încheierea acordurilor privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigabilitate între Comunitate și țările terțe, autoritățile competente ale unui stat membru pot recunoaște certificatele de navigabilitate ale navelor din țări terțe în scopul navigației pe căile navigabile din statul membru respectiv. Eliberarea certificatelor comunitare de navigație interioară pentru nave din țări terțe se efectuează în conformitate cu articolul 8 alineatul 1.

Articolul 20 Adaptarea anexelor și recomandări privind certificatele provizorii 1 În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul 2Comisia adoptă orice modificări necesare pentru a adapta anexele la prezenta directivă la progresul tehnic sau la dezvoltările în domeniu survenite în urma activității unor organizații internaționale, în special ale Comisiei centrale pentru navigația pe Rin CCNRpentru a garanta că cele două certificate menționate la articolul 3 alineatul 1 litera a sunt eliberate pe baza unor cerințe tehnice care asigură un nivel echivalent de siguranță sau pentru a ține seama de situațiile menționate la articolul 5.

Modificările menționate anterior trebuie efectuate rapid, pentru a garanta că cerințele tehnice necesare pentru eliberarea certificatului comunitar de navigație interioară recunoscut pentru navigația pe Rin oferă un nivel de siguranță echivalent cu cel necesar pentru eliberarea certificatului menționat la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin.

Articolul 22 De ce am o vedere proastă naționale suplimentare sau reduse Cerințele suplimentare în vigoare într-un stat membru înainte de 30 decembrie pentru nave care se deplasează pe teritoriul său pe căi navigabile din zonele 1 și 2 sau cerințele tehnice reduse pentru nave care navighează pe teritoriul său pe căi navigabile din zonele 3 și 4 și care erau în vigoare în statul membru respectiv înainte de data menționată anterior rămân în vigoare până la adoptarea unor cerințe suplimentare în conformitate cu articolul 5 alineatul 1 sau a unor cerințe reduse în flotările sunt dăunătoare vederii cu articolul 5 alineatul 7 flotările sunt dăunătoare vederii cerințele tehnice prevăzute în anexa II, dar numai până la 30 iunie Articolul 23 Transpunerea 1 Statele membre care au căi navigabile interioare, în conformitate cu articolul 1 alineatul 1pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la 30 decembrie Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

flotările sunt dăunătoare vederii

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 24 Sancțiuni Statele membre stabilesc un sistem de sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea sancțiunilor respective.

52013PC0622

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect flotările sunt dăunătoare vederii descurajare. Articolul 26 Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 27 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre care dețin căi navigabile interioare astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul 1. Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie Pentru Parlamentul European.