Corelația viziunii ce este


Cod de Etică și Conduită Profesională Dispoziții generale Prezentul Cod de etică şi conduită profesională defineşte misiunea, valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul grupului Electrica Electrica S.

Misiune Corelația viziunii ce este Electrica este de a asigura energie oriunde, oricând, oricui.

Viziunea și postura școlarului Viziune și postură

Aducem energie acolo unde oamenii își materializează visurile. Scopul acestui Cod de etică și conduită profesională este de a promova valorile și principiile etice ale organizației, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic la nivelul grupului Electrica, în acord cu viziunea organizației, care să determine personalul să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia.

Prin actualul Cod de etică și conduită profesională se pune accent pe descurajarea practicilor imorale, a încălcării prevederilor legale și a reglementărilor interne ale societății. Viziune Viziunea Electrica S. În conformitate cu strategia Uniunii Europene privind integrarea sistemului energetic, Electrica se dorește a fi promotor pentru electrificare și energie verde.

îmbunătățirea vederii de către sisteme

De asemenea Electrica, lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, își va continua dezvoltarea atât la nivel național cât și la nivel regional. Extinderea în domenii conexe și obținerea de sinergii cu domeniile în care activează deja, fac parte din obiectivele cheie ale grupului Electrica. Valori și principii Codul de etică şi conduită profesională al Electrica definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul Organizației, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității.

Ele au fost şi vor continua să fie fundamentul succesului Organizaţiei. Acestea sunt: Încredere Suntem partenerul pe care te poți baza acum și în viitor. Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației.

Electrica și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă care dă dovadă de integritate prin convergența între acțiuni, valori, principii și reguli de drept. Electrica şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

Misiune, viziune, valori

Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii. Personalul Electrica va da dovadă de respect în toate interacţiunile generate în cadrul activităţii lor profesionale. Electrica şi personalul său se vor comporta în mod responsabil, integru şi transparent în relaţiile cu competitorii, partenerii și alte părți interesate, asigurând o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate, un tratament nediscriminatoriu și o conduită caracterizată de imparțialitate.

Electrica, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării. Competență Construim cu pricepere.

Cum afectează curbarea coloanei vertebrale viziunea?

Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate. Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să-și consolideze poziţia de lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.

Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin Personalului Electrica sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate și eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele interne aplicabile.

Siguranță Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică sunt primordiale pentru Electrica. În acest sens, personalul și partenerii grupului Electrica au obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor.

Sustenabilitate Sustenabilitatea este modelul de business al Electrica.

Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Heruvim Heruvim este o clasă specială de îngericare urmează ierarhic după serafimi. Heruvimii sunt menționați de mai multe ori în Biblie și sunt prezentați ca făpturi cerești înaripate.

Soluțiile noastre sunt pe termen lung și prietenoase cu mediul și oamenii. La nivel global, umanitatea se confruntă cu provocarea de a găsi astfel de noi soluții accesibile, iar grupul Electrica vizează o dezvoltare durabilă prin reducera amprentei de carbon, protejarea biodiversității, corelația viziunii ce este responsabilă a deșeurilor, în așa fel încât să respectăm direcțiile trasate de pactul ecologic Green Deal. Electrica S.

Preocupările Electrica sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate. Grupul Electrica încurajează cercetarea şi inovarea pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi siguranței serviciilor sale pentru clienți, parteneri, mediu și generațiile viitoare, economiei de resurse naturale şi reducerii oricăror efecte nocive ale activității.

Electrica este preocupată constant și de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației parteneri, consumatori, investitori în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

Dispoziţii generale 1.

carte de îmbunătățire a viziunii bates

Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului grupului Electrica de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţiilor sale.

Întreg personalul grupului Electrica trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de etică și conduită profesională. Concepte utilizate Corupţie — Folosirea discreționară a poziției sau a funcţiei deţinute, prin recurgerea la mijloace ilegale, în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Misiune, viziune, valori

Plată de facilitare — O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-şi îndeplinească în corelația viziunii ce este corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial. Avertizare de integritate — Sesizarea de către personalul grupului Electrica, furnizor sau client a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.

Conformitate — Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă.

Grupul Electrica respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale. Conflictul de interese — Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute. Interes personal — Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

Abatere disciplinară — Orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiunea sau inacţiunea prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei. Concurenţă neloială — Orice act sau faptă contrară uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Organizaţie — Ansamblul format din structurile S. Personal — Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu organizația sau oricare dintre componentele sale. Norme generale de conduită Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al organizației în toate activitățile desfășurate pentru, în cadrul sau în numele acesteia.

viziune și ochi uman

Conformitatea 3. Electrica îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează. Personalul Electrica are obligaţia să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

tabel de litere pentru vedere

Membri Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de administrare și a prevederilor legale în vigoare, cu respectarea valorilor şi politicilor grupului Electrica. Personalul Electrica trebuie să acţioneze, astfel încât să nu fie afectată imaginea vederea pierdută câteva secunde. Managementul Electrica trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea.

 - Ролдан был человек осторожный, а визит в полицию мог превратить его клиентов в бывших клиентов.  - Подумайте, - предложил.  - Раз у человека в паспорте был наш номер, то скорее всего он наш клиент.

Electrica are obligaţia corelația viziunii ce este adopte politici cel puțin pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, evitarea conflictelor de interese, CSR, precum și să evalueze gradul de corelația viziunii ce este a acestora. Personalul Electrica trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare standarde, proceduri, instrucțiuni și orice alte documente necesare pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

Fiecare Societate este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare prevenției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele Organizației sau în legătură cu activitatea acesteia.

  1. Record de vedere
  2. Misiune, viziune, valori | Ministerul Educației
  3. Пуля попала в корпус мотоцикла и рикошетом отлетела в сторону.

Managementul Electrica este responsabil pentru adoptarea de măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.