Ce este privarea de vedere


Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Verificați-vă viziunea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr.

Dusty Springfield - In private

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 25 martieîn prezența reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă, și a doamnei consilier Linda Zenovia Timofan. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea, în conformitate cu dispozițiile art.

Prin Încheierea nr. Excepţia a fost ridicată de Petrişor Natanael Fanea şi Florin Biţă, în dosarele de mai sus, având ca obiect soluţionarea unor contestaţii formulate împotriva încheierilor judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care s-a dispus luarea măsurii arestului preventiv. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece criteriul referitor la înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică este în contradicţie cu cele explicite din art.

Totodată, prin modul în care este redactat textul criticat, noţiunea de necesitate a privării de libertate pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică este total imprevizibilă, legitimând arestarea preventivă a unei persoane chiar dacă nu există date, indicii sau informaţii că aceasta ar fi încercat să împiedice buna desfăşurare a procesului penal ori chiar dacă aceasta nu a încercat să se sustragă de la proces sau nu există elemente rezonabile din care să rezulte că pe viitor ar întreprinde vreun astfel de demers.

Pe de altă parte, sintagma referitoare la starea de pericol pentru ordinea publică nu este definită şi lasă loc unor interpretări contrare dispoziţiilor art. Or, o presiune a opiniei publice este incompatibilă cu imparţialitatea justiţiei şi cu independenţa judecătorilor consacrate de art.

ce este privarea de vedere

Pe de altă parte, opinia publică nu are posibilitatea să cunoască datele şi probele dintr-un dosar decât prin mediatizarea lui şi, deci, nu se poate opune inculpaţilor, drept temei al arestării, mediatizarea cauzei, Curtea de la Strasbourg statuând în termeni lipsiţi de echivoc că publicitatea făcută cu privire la o infracţiune nu poate fi luată în considerare pentru determinarea existenţei tulburării ordinii publice a se vedea Hotărârea din 5 iuliepronunţată în Cauza Hendriks împotriva Olandei.

În concluzie, se arată că lipsa de previzibilitate a textului contestat este determinată de modul de redactare, care lasă loc interpretărilor arbitrare, contrare atât caracterului de excepţie al măsurii arestării preventive, cât şi standardului de calitate şi previzibilitate al legii, necesare cu atât mai mult cu cât arestarea preventivă reprezintă cea mai gravă privare de un drept fundamental având în vedere că ea nu presupune constatarea vinovăţiei unei persoane care ar trebui să beneficieze de prezumţia de nevinovăţie.

ce este privarea de vedere

Tribunalul Satu Mare - Secţia penală şi Tribunalul Sălaj - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, ipoteza vizată de 9% la vedere. Aşa fiind, întrucât măsura arestării preventive se ia de către judecătorul de drepturi şi libertăţi motivat şi pe baza probelor administrate, făcând posibilă verificarea legalităţii şi temeiniciei de către instanţa de control judiciar, atunci nu se poate susţine lipsa de previzibilitate a normei şi nici faptul că aceasta ar putea fi interpretată şi aplicată în mod arbitrar.

De asemenea, întrucât la judecarea propunerii de arestare preventivă judecătorul de drepturi şi libertăţi este chemat să aprecieze asupra existenţei temeiurilor măsurii preventive, şi nu asupra fondului cauzei penale existenţa infracţiunii, persoana făptuitorului, angajarea răspunderii sale penalenu se poate afirma că admiterea propunerii pe baza probelor existente la momentul respectiv ar anticipa în vreun fel soluţia de fond, încălcându-se prezumţia de nevinovăţie.

În ce priveşte susţinerea că prevederile criticate nu sunt corelate cu cele ale art. Astfel, art. Prin comparaţie, art.

ce este privarea de vedere

Or, este firesc ca dispoziţiile art. Totodată, prevederile contestate nu îngrădesc în niciun fel dreptul părţilor la un proces echitabil de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite de lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege, într-un termen rezonabil.

De asemenea, dispoziţiile art.

În sfârşit, Guvernul a ce este privarea de vedere făcut trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, sens în care a reiterat argumente invocate în Decizia nr. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.

Astfel, în lumina jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, prezumţia de nevinovăţie este ce este privarea de vedere dacă, fără stabilirea legală prealabilă a culpabilităţii unui învinuit şi, îndeosebi, fără ca acesta din urmă să aibă ocazia să-şi exercite drepturile de apărare, o decizie judiciară care îl priveşte reflectă sentimentul că este vinovat a se vedea Cauza Hotărârea din 25 martie pronunţată în Minelli împotriva Elveţiei.

În plus, din interpretarea dispoziţiilor legale criticate nu rezultă că inculpatului i se impută săvârşirea unei infracţiuni, fapt care ce este privarea de vedere poate fi stabilit decât prin hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că la momentul luării măsurii arestării preventive este necesar să existe probe suficiente pentru a se putea formula o acuzare completă a se vedea Hotărârea din 30 augustpronunţată în Cauza Fox, Campbell şi Hartley împotriva Regatului Unit.

Pe cale de consecinţă, judecătorul trebuie mai întâi să îşi fundamenteze convingerea privind existenţa acelei suspiciuni rezonabile pe probe, şi nu pe indicii. Cu privire la lipsa de previzibilitate a dispoziţiilor legale criticate, Avocatul Poporului arată că toate criteriile indicate în cuprinsul art. Astfel, aşa cum gravitatea faptelor şi limitele de pedeapsă nu pot constitui singurele temeiuri pentru a dispune arestarea preventivă, nici lipsa antecedentelor penale ori buna conduită anterioară a inculpatului nu ar putea duce, prin ele însele, la concluzia lipsei pericolului pentru ordinea publică.

Browser incompatibil

Pe cale de consecinţă, sintagma "privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică" trebuie corelată cu celelalte prevederi ale art.

În sfârşit, Avocatul Poporului a mai făcut trimitere la Hotărârea din 1 iuliepronunţată în Cauza Calmanovici împotriva României, prin care instanţa europeană a statuat că, şi în absenţa unei jurisprudenţe naţionale care să fie în mod constant coerentă în materie, instanţele interne au definit de-a lungul timpului ce este privarea de vedere şi elemente care trebuie avute în vedere în analiza existenţei "pericolului pentru ordinea publică", printre care reacţia publică declanşată din cauza faptelor comise, starea de nesiguranţă ce ar putea fi generată prin lăsarea sau punerea în libertate a acuzatului, precum şi profilul personal al acestuia.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art.

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că măsurile preventive sunt instituţii de drept procesual cu caracter de constrângere, având drept scop asigurarea unei bune desfăşurări a procesului penal, ce este privarea de vedere sustragerii suspectului ori inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni - art.

Caracterul rezonabil al măsurii arestării preventive este apreciat prin raportare la gravitatea infracţiunii săvârşite, complexitatea şi specificul cauzei, astfel încât prin durata sa să permită realizarea scopului pentru care a fost instituită, respectiv garantarea bunei desfăşurări a procesului penal în toate fazele sale. Prin Decizia nr. De aceea, de vreme ce, în procesul penal din România, procurorul acţionează ca apărător al intereselor generale ale societăţii, dar şi ale părţilor din proces, în spiritul legalităţii, atunci cele două noţiuni de "ordinea de drept" şi "ordinea publică" nu se exclud şi nu se află în contradicţie, fiind într-o relaţie de interdependenţă, sens în care ordinea de drept se concretizează în ordinea publică prin asigurarea respectării legii penale.

În jurisprudenţa sa, Curtea de la Strasbourg a expus "patru motive fundamentale acceptabile pentru arestarea preventivă a unei persoane suspectate că ar fi săvârşit o infracţiune: pericolul ca acuzatul să fugă, riscul ca acesta, odată pus în libertate, să împiedice administrarea justiţiei, să săvârşească noi infracţiuni sau să tulbure ordinea publică a se vedea Hotărârea din 16 martiepronunţată în Cauza Jiga împotriva României, paragraful Prin urmare, însăşi instanţa europeană a admis faptul că gravitatea deosebită a unei fapte ori chiar reacţia publicului la aceasta poate genera o perturbare socială de natură să justifice, cel puţin pentru scurt timp, arestarea preventivă.

Traducere "privation de liberté" în română

De aceea, în situaţii excepţionale, acest factor poate fi avut în vedere în măsura în care dreptul intern îl recunoaşte - la fel ca în art. Aşa fiind, existenţa pericolului pentru ordinea publică se stabileşte nu numai în funcţie de natura şi gravitatea faptei relevată de limitele de pedeapsă ori de modul şi circumstanţele de comitere, sau numai de determinarea unei stări de neîncredere a opiniei publice în exercitarea atribuţiilor organelor judiciare pentru protecţia cetăţenilor împotriva unor astfel de fapte reprobabile, dar şi de alte elemente care trebuie îndeplinite cumulativ, referitoare la persoana arestată, şi anume anturajul, mediul din care aceasta provine, existenţa antecedentelor penale ori a altor împrejurări privitoare la ea.

Faptul că în anumite situaţii temeiul unic şi decisiv al privării de libertate îl poate constitui doar trezirea unor sentimente de indignare în rândul opiniei publice nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci una de aplicare concretă a legii, ce ţine de resortul exclusiv al instanţelor de judecată de drept comun.

Totodată, orice privare de libertate trebuie să fie legală. At the same time, any deprivation of liberty must be legal. Măsurile luate sunt proporționale și adecvate pentru astfel de situații de privare de libertate. The measures taken shall be proportionate and appropriate to such situations of deprivation of liberty.

În plus, în chiar Hotărârea din 5 iuliepronunţată în Cauza Hendriks împotriva Olandei, paragrafele 44, 45 şi 63 Curtea europeană a statuat că scopul principal al dispoziţiilor art.

De aceea, persistenţa suspiciunii rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune este o condiţie sine qua non pentru legalitatea continuării detenţiei, dar cu trecerea timpului acest lucru nu mai este suficient, motiv pentru care instanţa europeană a statuat că este necesar a se stabili dacă celelalte motive judiciare, produs al unei "diligenţe speciale" în vederea revizuirii detenţiei, sunt relevante şi suficiente pentru continuarea detenţiei.

Altfel spus, o perioadă de detenţie rezonabilă nu poate fi evaluată în mod abstract, ci, în funcţie de fiecare caz în parte, vor fi avute în vedere caracteristicile sale speciale.

În aceeaşi cauză, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai statuat că "un motiv serios de siguranţă publică care necesită privarea imediată de libertate" poate fi admis ca factor legitim de luare în considerare pentru a se decide dacă este necesară şi justificată plasarea sau menţinerea unui suspect în arest preventiv. Prin urmare, în lumina art.

ce este privarea de vedere

Principiul prezumţiei de nevinovăţie, consacrat de paragraful 2 al art. Or, Diagrama testelor oculare rusești, dispoziţiile legale criticate reglementează în mod clar şi previzibil numai cu privire la legitimitatea condiţionării privării de libertate de existenţa unor probe din care să rezulte atât suspiciunea săvârşirii unei anumite infracţiuni, cât şi necesitatea înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Aşa fiind, acest fapt nu echivalează cu afectarea principiului constituţional referitor la prezumţia de nevinovăţie, deoarece acele probe, aşa cum rezultă din textul contestat, fundamentează o suspiciune, şi nicidecum ce este privarea de vedere cu privire la imputarea săvârşirii unei fapte penale care nu poate fi stabilită decât prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare.

ce este privarea de vedere

De aceea, nu se poate susţine că dispoziţiile legale examinate ar fi contrare prevederilor art. Astfel, încheierea prin care se dispune măsura privativă de libertate este supusă căilor de atac, punerea în libertate a celui arestat fiind obligatorie dacă au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii şi, nu în ultimul rând, persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune.

În plus, în faza de judecată, potrivit art. Toate acestea nu reprezintă altceva decât o reflectare subsumată a unei garanţii procesuale de o deosebită însemnătate, destinată prevenirii arestărilor abuzive, şi anume aceea consacrată de art.

Traducere "privare de libertate" în engleză

Totodată, normele constituţionale de la art. Aşa fiind, acest ansamblu de garanţii procesuale, expres reglementate în Constituţie, este de natură să asigure protejarea oricărei persoane faţă de orice arestare efectuată cu încălcarea legii.

În cazul în care dreptul unui stat membru prevede că privarea de libertate nu este o pedeapsă ce poate fi aplicată pentru infracțiuni minore, prezenta directivă ar trebui să se aplice, prin urmare, numai procedurilor desfășurate în fața unei instanțe competente în materie penală. Les mesures prises sont proportionnées et adaptées à de telles situations de privation de liberté. Măsurile luate sunt proporționale și adecvate pentru astfel de situații de privare de libertate. Le cas échéant, les États membres devraient également prendre des mesures appropriées dans d'autres situations de privation de liberté.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă ce este privarea de vedere să vizitați www.

ce este privarea de vedere

Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.